Bakalářské práce 2007

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam bakalářských prací pro rok 2007

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
75 Bulánek Tomáš Inverzní kyvadlo Inverted pendulum Bp_75_cz Bp_75_en
76 Kobliha Jan Řízení tlumení vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_76_cz Bp_76_en
77 Kubíček Luboš Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 300 Safety function for Simatic S7 300 Bp_77_cz Bp_77_en
78 Orlík Michal Grafické uživatelské rozhraní optimalizačního nástroje Graphical user interface of optimization tool Bp_78_cz Bp_78_en
79 Sosna Tomáš Digitální syntéza výstražných zvukových signálů Alarm Sounds by Digital Synthesis Bp_79_cz Bp_79_en
80 Švimberský Zdeněk LIN - automobilová sběrnice LIN - automotive system bus Bp_80_cz Bp_80_en
81 Zavrtálek Jiří Prostorové zobrazení automatu Three-dimensional Model of Automaton Bp_81_cz Bp_81_en
82 Privara Samuel Simulátor dopravy v dálničních tunelech Traffic Simulator for Highway Tunnels Bp_82_cz Bp_82_en
83 Cigler Jiří Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling Toolboxu Constraint Programming in Scheduling Toolbox Bp_83_cz Bp_83_en
84 Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen Model of logical processes in Breweries Staropramen Bp_84_cz Bp_84_en
85 Krejza Pavel Modelování a řízení lokální krystalizace křemíků pomocí hrotové sondy AMF Modelling and control of local crystallization of sillicon using AFM tip Bp_85_cz Bp_85_en
86 Křesťan Michal GSM brána pro domácí automatizaci GSM Gateway for Home Automation Bp_86_cz Bp_86_en
87 Novák Tomáš Automatické generování VHDL kódu pro FPGA Automatic VHDL code generation for FPGA Bp_87_cz Bp_87_en
88 Okrouhlý Miloš Jednotka vstupů pro systém domácí automatizace Input Module for Home Automation Bp_88_cz Bp_88_en
89 Pufler Jaromír Knihovna input shaping pro Matlab Input shaping library for Matlab Bp_89_cz Bp_89_en
90 Ryska Lukáš Kurz pro vzdálenou výuku Distant-learning course Bp_90_cz Bp_90_en
91 Setíkovská Blanka Hybridní systém generování metadat pro výukové objekty Hybrid system for generating learning object metadata Bp_91_cz Bp_91_en
92 Smola Michal Paralelní algoritmus pro rozvrhování činnosti přepravníku materiálu Parallel Algorithm for Hoist Scheduling Bp_92_cz Bp_92_en
93 Baier Bohumír Rotační kyvadlo Rotation pendulum Bp_93_cz Bp_93_en
94 Baláš Jan Rozšíření modelu rybí farmy Upgrade of a fish farm model Bp_94_cz Bp_94_en
95 Boček Karel Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolb Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_95_cz Bp_95_en
96 Breuer Jan Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA Application for conversion of Timed Automata into a FPGA platform Bp_96_cz Bp_96_en
97 Cerman Otto Řízení tlumeni vibrací mechanických soustav Mechanical systems vibration control Bp_97_cz Bp_97_en
98 Ciller Alexandr Servomechanismus s proměnným tlumením Servo with variable damping Bp_98_cz Bp_98_en
99 Černý Jan Simulátor chování LVDT senzoru LVDT Sensor Simulator Bp_99_cz Bp_99_en
100 Dibelka Lukáš Aimsun-Matlab Toolbox Aimsun-Matlab Toolbox Bp_100_cz Bp_100_en
101 Dočekal Jan Profinet IO pro průmyslové aplikace Profinet IO for industrial apllications Bp_101_cz Bp_101_en
102 Drobný Martin Webové rozhraní pro odevzdávání studentských prací Web Portal For Uploading of Student´s Projects Bp_102_cz Bp_102_en
103 Dušek Miroslav Zpracování obrazu z více zdrojů pomocí FPGA Multisource image processing in FPGA Bp_103_cz Bp_103_en
104 Elbl Marek Experimenty v Matlab-Aimsun Toolboxu Experiments using Matlab-Aimsun Toolbox Bp_104_cz Bp_104_en
105 Fejfar Ota Návrh číslicového řízení stejnosměrného momentového motoru Digital control design for a DC torque motor Bp_105_cz Bp_105_en
106 Hamáček Lukáš Platforma pro simulaci s hardware ve smyčce Hardware in the Loop Simulation Platform Bp_106_cz Bp_106_en
107 Hanáková Elvíra PID regulace tepelné soustavy PID Control of Temperature Plant Bp_107_cz Bp_107_en
108 Holec Martin Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem Laboratory Equipment with Belt Conveyor Bp_108_cz Bp_108_en
109 Hrdina František Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací platformy z PC v reálném čase Design of a sofware interface for real-time control of amicropositioning stage from PC Bp_109_cz Bp_109_en
110 Janáček Miroslav Ganttovy diagramy v SVG Gantt charts in SVG Bp_110_cz Bp_110_en
111 Jandák Mikuláš Simulační model frekvenčního měniče Simulation model of a Frequency Converter Bp_111_cz Bp_111_en
112 Janeček Milan Model systému s dopravním zpožděním Model of system with transport delay Bp_112_cz Bp_112_en
113 Jeřábek Lukáš Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_113_cz Bp_113_en
114 Jonáš Pavel Analýza řídicího systému velkorypadla Analysis of a bucket wheel excavator control system Bp_114_cz Bp_114_en
115 Kašpárek Martin Připojení GSM modulu k FPGA GSM module connected to FPGA Bp_115_cz Bp_115_en
116 Kočí Josef Webová aplikace pro zadávání, zpracování a archivaci vý Web application for collecting, processing and archiving the results of medical examinations from PC and PDA Bp_116_cz Bp_116_en
117 Kořínek František Návrh analyzátoru sběrnice CAN pro nákladní automobily Development of a CAN analyser for trucks Bp_117_cz Bp_117_en
118 Krpata Pavel Řízení hydraulického servoventilu Hydraulic Servovalve Control Design Bp_118_cz Bp_118_en
119 Kubeček Jakub Optimalizace tvaru kapacitního senzoru Shape optimization of a capacitive sensor Bp_119_cz Bp_119_en
120 Kubias Jiří Řízení modelu železnice Control of railway model Bp_120_cz Bp_120_en
121 Lukeš Petr GNSS senzor orientace GNSS Attitude Sensor Bp_121_cz Bp_121_en
122 Malík Ondřej Prediktivní řízeni výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě Predictive control of power balance in electric grid Bp_122_cz Bp_122_en
123 Malý Jan Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_123_cz Bp_123_en
124 Matisko Peter Přesný regulátor průtoku High accuracy flow controller Bp_124_cz Bp_124_en
125 Mikolášek Jiří Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy Possibilities for using CAS to compute Bp_125_cz Bp_125_en
126 Novotný Jan IR komunikace pomocí FPGA Infrared communication based on FPGA Bp_126_cz Bp_126_en
127 Novotný Michal Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro řízení videokamery přes CAN Using ARM-based processor Atmel AT91SAM to control a videocamera via CAN bus Bp_127_cz Bp_127_en
128 Papík Přemysl Snímání a předzpracování obrazu pomocí FPGA Image scanning and pre-processing in FPGA Bp_128_cz Bp_128_en
129 Pavlišta Dan Regulátor pro řízení lokomotivy Locomotive control Bp_129_cz Bp_129_en
130 Petera Martin LinCAN driver pro řadič Renesas HCAN2 LinCAN driver for the Renesas HCAN2 controller Bp_130_cz Bp_130_en
131 Pokorný Dominik Komponenty pro řízení multimediálních center Components for multimedial centers control Bp_131_cz Bp_131_en
132 Roman Martin Podpora výuky řídicí techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education Bp_132_cz Bp_132_en
133 Sedláček Václav Průmyslový robot RSP 01 – základní řízení Robots RSP 01 - basic control Bp_133_cz Bp_133_en
134 Smítka Ondřej Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice Rapid prototyping in automotive electronic Bp_134_cz Bp_134_en
135 Svoboda Petr Návrh orientačního systému pro mobilní robot Design of Mobile Robot Positioning System Bp_135_cz Bp_135_en
136 Šantin Ondřej Robot HERO – dálkové řízení Robot HERO- remote control Bp_136_cz Bp_136_en
137 Šiška Matěj Průmyslový robot RSP 01 – nadřazené řízení Robot RSP 01 - host control Bp_137_cz Bp_137_en
138 Štefan Petr Přehled dostupného software pro řešení soustav polynomiálních rovnic Summary of available software tool for solving the set of polynomial equations Bp_138_cz Bp_138_en
139 Tepřík Otakar Model technologického procesu Technological Process Model Bp_139_cz Bp_139_en
140 Těhník Jiří SW pro konfiguraci systému inteligentní regulace vytápění SW for Intelligent Heating System Configuration Bp_140_cz Bp_140_en
141 Tomicová Jelena Přehled volně dostupného programové vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic An overview of free available software for solving partial differential equations Bp_141_cz Bp_141_en
142 Trmota Jakub Databázový systém pro hodnocení studentů Database system for student classification Bp_142_cz Bp_142_en
143 Vachule Marek Řízení ventilace tunelu Sitina Ventilation Control of the Sitina Tunnel Bp_143_cz Bp_143_en
144 Váňa Jan Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu Physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_144_cz Bp_144_en
145 Váňa Zdeněk Waveletova analýza Wavelet analysis Bp_145_cz Bp_145_en
146 Varga Rostislav Řízení topného systému Heating System Control Bp_146_cz Bp_146_en
147 Vítek Michal Podpora výuky regulační techniky – virtuální modelování Support of control engineering education - virtual modelling Bp_147_cz Bp_147_en
148 Zahradník Jan Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal Creation of user-defined forms in system Drupal Bp_148_cz Bp_148_en
149 Zemánek Jiří Robot HERO – základní řízení Robot HERO - basic control Bp_149_cz Bp_149_en
150 Zich Lukáš Registrační dávkovač alkoholických nápojů The registration dosing device for alcoholic beverages Bp_150_cz Bp_150_en
151 Zikmund Aleš Model obráběcího stroje Machine Tool Model Bp_151_cz Bp_151_en