Simulink

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Hlavní stránka Laboratorní modely Vyučované předměty Vybavení Historie Správce laboratoře Pro studenty Odkazy
MATLAB
Grafika
Řetězce
LTI
Doporučené programy

Simulink[edit]

Rozšíření MATLABu - SIMULINK je k dispozici už od verze 4. Využívá grafických možností hostitelské platformy. Základní podmínkou pro spuštění SIMULINKu je spuštěný MATLAB. Ten se spustí

v menu FILE položkou NEW a Model nebo napsáním příkazu simulink na příkazovou řádku.

Simulink je určen na časové řešení - simulaci - chování dynamického systému, pokud známe jeho matematický model. Umožňuje určit časové průběhy výstupních veličin v závislosti na

časovém průběhu veličin vstupních a počátečním stavu. Ve spolupráci s Real Time Toolboxem lze jako vstupní data použít i přímo měřené hodnoty v reálném čase. Výsledek simulace se

zobrazuje nejčastěji graficky pomocí bloku typu osciloskop, popř. XY graf nebo Display. Další možností je výstup proměnných do pracovního prostoru nebo přímo ukládat na disk.

V případě zobrazování grafu pomocí osciloskopu (scope) může nastat situace, že se zobrazovaný graf nevejde na obrazovku, nebo bude naopak příliš malý. V takovém případě je mutné

použití lupy. V horní části okna najdete určité grafické symboly:

box.gif tato volba umožňuje označit myší přesnou oblast, která má být zvětšena přes celou obrazovku osciloskopu.

rovne.gif tato volba umožňuje nastavit oblast na ose x, která má být zvětšena.

svistle.gif tato volba umožňuje nastavit oblast na ose y, která má být zvětšena.

bestfit.gif nastaví se automaticky takové měřítko, aby byly vidět veškeré naměřené hodnoty.

SIMULINK využívá grafický způsob zápisu. Z nabídky příslušné knihovny se myší přetahují výkonné bloky a pak se také myší pospojují odpovídající vstupy a výstupy. Bloky lze standartním

způsobem kopírovat. Název nového bloku se nastaví automaticky tak, aby byl v rámci modleu jednoznačný (např. První blok Sum bude mít název Sum, druhý Sum1 atd.). Tyto názvy je

možné změnit dvojklikem na měněný název a přepsáním novým. Do okna pro změnu parametrů bloku se lze dostat dvojklikem na příslušný blok.

Dále je potřeba nastavit parametry simulace: klikněte na nabídku Simulation z hlavního menu okna modelu a výberte položku Configuration Parameterts. Pod záložkou Solver je možné nastavit čas simulace, volbu řešitele a volby týkající se velikosti kroku a požadavků na okamžiky, kdy má být k disposici hodnota výstupu.

config sim.png

Volby pod záložkou Data Import/Export se týkají možností napojení na pracovní prostor MATLABu. Je možné předepsat, že se mají přebírat počáteční stavy, požadované okamžiky výpočtu a

průběhy vstupních veličin z proměnných v pracovním prostoru MATLABu a že vybrané vypočtené proměnné se mají ukládat do předepsaných proměnných. Volby pod záložkou Diagnostics umožňují nastavit, zda mají události vyvolat hlášení a na jaké úrovni. Možné úrovně jsou: None,Warning, Error.