Bakalářské práce 2008

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam bakalářských prací pro rok 2008

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
152 Doskočil Jan Systém pro optické měření polohy System for position measurement with optical encoder Bp_152_cz Bp_152_en
153 Elkner Pavel Inteligentní ovladač pro systém domácí automatizace Development of inteligent switch contol for system house wiring Bp_153_cz Bp_153_en
154 Fiala Jan Model převíjení s rychlými servopohony Model of rewinding with fast motion control Bp_154_cz Bp_154_en
155 Fochr Evžen Řídicí generátor pro mikro-manipulátor Control generator for micro-manipulator Bp_155_cz
156 Guba Pavel Frekvenční měnič PowerFlex 700S AC drive PowerFlex 700S Bp_156_cz Bp_156_en
157 Chodounský Jakub Fuzzy model chování dispečera při řízení výkonové rovnováhy Fuzzy model of behavior of power balance operator Bp_157_cz Bp_157_en
158 Kasl Michal Stabilita vozidla – odhad skluzu Vehicle stability - slip estimation Bp_158_cz Bp_158_en
159 Kujawa Lukáš Regulace chladící kapaliny v odlévacím stroji Control of cooling in casting machine Bp_159_cz Bp_159_en
160 Kukura Marián Aktivní tlumení automobilu Automotive active suspension system Bp_160_cz Bp_160_en
161 Libosvár Jan Hodiny s hlasovým výstupem v FPGA Clock with voice output in FPGA Bp_161_cz Bp_161_en
162 Nguyen Hong Quang Řízení magnetického závěsu Magnetic levitation control Bp_162_cz Bp_162_en
163 Padyšák Michal Řídicí systémy pro UAV prostředky Control systems for UAV´s Bp_163_cz Bp_163_en
165 Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech The set for long time measurement and visualization of the processes in the calefactories Bp_165_cz Bp_165_en
166 Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC The function blocks library for analyze and prediction of the time digital signals in PLC Bp_166_cz Bp_166_en
167 Dvořák Vladimír Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu Starch Dryer Temperature Control System Design Bp_167_cz Bp_167_en
168 Haubert Tomáš Interface pro spojení vývojového systému D Space Microbox s lineárním spalovacím motorem LCE 02 Interface for Developlment system D Space Microbox and linear combustion engine LCE 02 Bp_168_cz Bp_168_en
169 Hrouda Michal Operační systémy PikeOS a Linux PikeOS and Linux operating systems Bp_169_cz Bp_169_en
170 Chalupa Adam Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers Bp_170_cz Bp_170_en
171 Janeba Vít Řídící systémy pasivních nízkoenergetických domů Control systems for passive low-energy buildings Bp_171_cz Bp_171_en
172 Kovář Jan Regulátor hydraulického zatěžovacího zařízení Hydraulic loading force controller Bp_172_cz Bp_172_en
174 Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad The design of the intelligent control of the green-houses and winter gardens Bp_174_cz Bp_174_en
175 Mik Petr Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí Function Approximation Using Fuzzy Clustering Bp_175_cz Bp_175_en
176 Navrátil Milan Senzory pro malé mobilní roboty Sensors for small mobile robots Bp_176_cz Bp_176_en
177 Novák Petr Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách Modelling and control of CO2 in residential buildings Bp_177_cz Bp_177_en
178 Procházka Radim Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami PI and PD controllers design using frequency methods Bp_178_cz Bp_178_en
179 Ptáček Libor Fyzikální model procesu odlévání železa Physical Model of Iron Casting Process Bp_179_cz Bp_179_en
180 Šíba Jan Příklady pro identifikaci dynamických systémů Examples of dynamical systems identification Bp_180_cz Bp_180_en
181 Šilhán Michal Identifikace, modelování a návrh řízení pro UAV vrtulník Small UAV helicopter identification, modelling and control design Bp_181_cz Bp_181_en
182 Švarc Pavel Modelování provozu větrné elektrárny Wind Turbine Modelling Bp_182_cz Bp_182_en
183 Švec Jan Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla Analysis of Bucket Wheel Control System Power Consumption Bp_183_cz Bp_183_en
184 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru polohy Calibration of a capactive position sensor Bp_184_cz Bp_184_en
185 Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií The intelligent control and security of the houses using the information an communication technology Bp_185_cz Bp_185_en
186 Běhunek Martin Model technologického procesu The Technological Process Model Bp_186_cz Bp_186_en
187 Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě. ITEM, TinyOS module for sensor networks Bp_187_cz Bp_187_en
188 Beňo Radek Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS Simulation of the control system for plasma positioning in COMPASS tokamak Bp_188_cz Bp_188_en
189 Bruna Ondřej Virtuální model pohybu geostacionární družice Virtual model of geostationary satellite´s orbit Bp_189_cz Bp_189_en
190 Bubla Petr Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami PID controllers design using frequency methods Bp_190_cz Bp_190_en
191 Drahoňovský Marek Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou The design of control system for the nano ferrum producing by chemical way Bp_191_cz Bp_191_en
192 Dvořáček Jan Laserový projektor Laser projektor Bp_192_cz Bp_192_en
193 Fetterik Jozef PLC riadenie modelu technologického procesu PLC control of technological process model Bp_193_cz Bp_193_en
194 Hajný Jan Komunikace mezi magnetometrem a ARM procesorem Interconnection of a magnetometer and an ARM processor
195 Holeček Jan Webové stránky laboratoře K26 Website of laboratory K26 Bp_195_cz Bp_195_en
196 Honig Martin Řízení modelu lokomotivy Speed control of locomotive model Bp_196_cz Bp_196_en
197 Hovorka Zdeněk Elektromechanické ovládání ventilů Electromechanical Valve Control Bp_197_cz Bp_197_en
198 Jonáš Karel GUI pro návrh PID regulátorů GUI for PID controllers design Bp_198_cz Bp_198_en
199 Jonáš Petr Regulace teploty Temperature control Bp_199_cz Bp_199_en
201 Klemš Václav Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení Laboratory model for research in spatially distributed control Bp_201_cz Bp_201_en
202 Koberna Lukáš Internetové rozhraní do Matlabu Matlab web interface Bp_202_cz Bp_202_en
203 Košarko Martin Diagnostické zařízení pro poloautomat. testování elektronických jednotek Diagnostic Device for Semiautomatic Testing of Electronic Devices Bp_203_cz Bp_203_en
204 Kratochvíl Lukáš Inverzní kyvadlo Inverted Pendulum Bp_204_cz Bp_204_en
205 Kříž Jan Řadič sběrnice CAN připojený k PC přes sběrnici USB CAN Bus Controller Connected to PC Computer over USB bus Bp_205_cz Bp_205_en
206 Kučera Vladimír Řízení couvajícího vozíku s využitím fuzzy logiky Fuzzy Logic Approach to Truck Backer-Upper Control Bp_206_cz Bp_206_en
207 Martinec Jan Podpora návrhu číslicových regulátorů Tools for design of discrete-time controllers Bp_207_cz Bp_207_en
208 Pech Miroslav Příprava studijních materiálů v oboru řídicí technika Preparing of educatiton materials in control engineering Bp_208_cz Bp_208_en
209 Popelka Jan Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů Control Using Fuzzy PID Controllers Bp_209_cz Bp_209_en
210 Procházka Jan Metody fuzzy shlukové analýzy při modelování nelineárních systémů Fuzzy Clustering in Modelling of Nonlinear Systems Bp_210_cz Bp_210_en
211 Procházka Petr Modelování fyzikálních systémů ve Virtual Reality Toolboxu Modelling of physical models in Virtual Reality Toolbox Bp_211_cz Bp_211_en
212 Pupák Radek Miniaturní procesorový systém s dotykovým LCD displejem pro monitoring a řízení Small processor system equipped by touch screen and LCD for monitoring and control Bp_212_cz Bp_212_en
213 Riedel Marek Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel Urban traffic monitoring by the floating vehicles use Bp_213_cz Bp_213_en
214 Stehlík Jan Automatizovaná malopěstírna Automation of Small Flower Farm Bp_214_cz Bp_214_en
215 Trnka Václav Řízení systémů s dopravním zpožděním pomocí PID regulátorů Control of Time Delay Systems Using PID Controllers Bp_215_cz Bp_215_en
216 Večeř Pavel Návrh vzorového pracoviště pro výuku Design of the laboratory task for education Bp_216_cz Bp_216_en
217 Vosecký Michal Návrh a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Construction of a tiny Jet Engine Control Unit Bp_217_cz Bp_217_en
218 Zeman Ondřej Robot HERO - ruka Robot HERO - hand Bp_218_cz Bp_218_en
229 Nekvasil Vladimír Ovládání krokových motorů - didaktická pomůcka Step Motors Controlling Device - laboratory module