Diplomové práce 2005

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2005

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi MuPAD Library for Symbolic Computation with Polynomial Matrices Dp_180_cz Dp_180_en
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu Communication CAN in vehicle Dp_181_cz Dp_181_en
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru Algorithm for Multivariable Controller Dp_182_cz Dp_182_en
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice Algorithms for structured matrices with aplications in polynomial design methods Dp_183_cz Dp_183_en
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí Control system of the calibration trolley Dp_184_cz Dp_184_en
185 Holub Ondřej Vývoj nástrojů pro návrh řízení VLT telskopu Tool Developement for VLT Telescope Controller Design Dp_185_cz Dp_185_en
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému Interconnection of Public CCTV Surveillance System and Local CCTV Dp_186_cz Dp_186_en
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí Robust stability of systems with parametric uncertainty Dp_187_cz Dp_187_en
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor Model and control algorithms for linear combustion engine Dp_188_cz Dp_188_en
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC Seale models control by PLC nets Dp_189_cz Dp_189_en
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC AI Application in PLC Algorithm Dp_190_cz Dp_190_en
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budovách Optimalization Algorithms of Control System for Inteligent Building Dp_191_cz Dp_191_en
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu Fuzzy control of technology process model Dp_192_cz Dp_192_en
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor Control system for the solar collector Dp_193_cz Dp_193_en
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV Verification by SMV Dp_194_cz Dp_194_en
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_195_cz Dp_195_en
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému The Model Of Real-time Control System Dp_196_cz Dp_196_en
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál Traction control of flame cutting machine Dp_197_cz Dp_197_en
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_198_cz Dp_198_en
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu Model Remote Control Dp_199_cz Dp_199_en
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku Remote Lab Environment Dp_200_cz Dp_200_en
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu Remote control of model Dp_201_cz Dp_201_en
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN Mobile CAN bus analyzer Dp_202_cz Dp_202_en
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci Supporting tools for RTPS communication Dp_203_cz Dp_203_en
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů Servo synchronization Dp_204_cz Dp_204_en
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory Three Axis Manipulators Dp_205_cz Dp_205_en
206 Vozár Václav Model automatizace budov Building Automation Dp_206_cz Dp_206_en
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí Orientation in a space Dp_207_cz Dp_207_en
208 Zajíc Josef Model výtahu Elevator model Dp_208_cz Dp_208_en