Bp 337 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích[edit]

Autor: Jan Kohout


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá simulací pohybu objektů v řízených silových polích, a to s omezením na pohyb v rovině. Hlavním výstupem práce je sada funkcí v programovacím jazyce Matlab. Tyto funkce umožňují zadávat popis silových polí jak analyticky (coby funkční předpisy) tak i numericky (coby sadu numerických vzorků planárního silového pole) a generují trajektorie objektů v silovém poli. Funkčnost simulátoru je demonstrována na aplikačním případě dielektroforetické manipulace, kdy jsou elektricky neutrální ale polarizovatelné mikroskopické objekty vystaveny silovému působení nehomogenního elektrického pole. Práce obsahuje i funkce pro numerickou aproximaci takového silového pole, která se vyhýbá nutnosti výpočetně náročného řešení Laplaceovy rovnice (pro stanovení intenzity elektrického pole).


Bp 2011 kohout jan.pdf