Bp 278 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Klimatizační jednotky fan coil a jejich řízení s PLC[edit]

Autor: Michalko Ján

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Táto bakalárska práca sa zaoberá klimatizačnými jednotkami fan-coil a ich riadením s PLC. V prvej časti predstavuje klimatizáciu ako takú, princíp jej fungovania a popisuje jednotlivé typy fan-coil zariadení.Druhá čast’ sa venuje prieskumu trhu jednotiek a porovnaniu jednotlivých typov od vybraných výrobcov podl’a ceny a poskytovaných funkcií. Zaoberá sa aj možnosťami regulácie daných jednotiek a ich komunikácie s PLC Tecomat Foxtrot. Posledná časť je venovaná návrhu regulačných algoritmov, ich simulácii na modely tepelnej sústavy. V závere tejto kapitoly sú tieto algortimy realizované v prostredí Mosaic. V obrazovej prílohe se nachádza prehlad sortimentu fan-coil jednotiek jednotlivých firiem.

Bp 2009 michalko jan.pdf