Bp 486 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:17, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Simulace aerodynamického chování silničního tunelu= '''Autor''': Gola Daniel Bakalářské práce 2…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulace aerodynamického chování silničního tunelu[edit]

Autor: Gola Daniel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání nelineárního a linearizovaného modelu se skutečnými naměřenými hodnotami rychlosti proudění vzduchu z tunelů v České republice. Dalším cílem je navrhnout různé typy regulátorů (stavová zpětná vazba, regulátor PID a regulátor využívající statického modelu) a otestovat jejich funkčnost na vytvořených modelech. Reálné průběhy, dodané vedoucím práce ing. Janem Šulcem, byly použity z tunelu Mrázovka, který se nachází v Praze a je jediným tunelovým komplexem v České republice, který odpovídá uvažovanému typu modelu - tunelu s jednou paralelně napojenou odbočkou.Bp 2016 gola daniel.pdf
P 2016 gola daniel.pdf