Dp 459 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řídicí systémy pro rodinné domy[edit]

Autor: Marek Vachule


Diplomové práce 2011


Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s požadavky na vytápění rodinných domů, a pak na základě měření na jednom konkrétním domě, navrhnout optimální algoritmy pro vytápění. Teoretický rozbor v úvodní části práce nabízí stručnou představu o pojmu rodinný dům. Dále popisuje měřený dům a jeho konkrétní parametry. Následující část práce se zabývá rozborem možných vlivů na vytápění domů, ať už vnitřních či venkovních. Poté je dosti podrobně popsán princip měřicího softwaru i hardwaru a celý postup vývoje. Je také popsán princip ukládání dat i struktura celého měření. V další části, jsou popsána a následně zanalyzována naměřená data jak z měření teplot, tak z měření spotřeby plynu. Na závěr je uvedeno několik srovnávacích grafů pro teploty v domě a venkovní teploty. V rámci analýzy je pak proveden výpočet prostupu tepla domem. V závěru je pak představen model tepelné bilance domu, nasimulovaný v prostředí Simulink toolbox IBPT (DTU), který pracuje na základě dat o měřeném domě. Práce zatím poukazuje na to, že vytápění rodinných domů je velice komplikovaným souhrnem mnoha vlivů. Dále bylo zjištěno, že při kvalitním navržení potrubí, počtu topných těles a jejich velikosti, si obyvatelé mohou teploty v domě zregulovat sami jednoduchými ventily topných těles. Termostatické hlavice pak mají smysl jen u místností náchylných na rychlé ohřátí sluncem. Tedy jde hlavně o místnosti otočené k jihu nebo umístěné těsně pod střechou domu, pokud střecha výrazně propouští teplo či má akumulační schopnost . Velkým přínosem práce je samotné podnícení vytvoření komplexního měřícího systému včetně hardware.