Dp 349 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:57, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Řízení vytápění budovy

Autor: Kubeček Jakub

Diplomové práce 2009

349 dp.gif

Tato práce je věnována řešení problému řízení regulace stropního topení v několikapatrové školní budově ČVUT v Praze - Dejvicích. Budova je rozdělena na několik nezávislých bloků. Jednotlivé bloky mají navzájem oddělené topné okruhy. K dispozici jsou záznamy z dosavadního provozu vytápění. Byla provedena analýza těchto dat, vybrány vhodné úseky bez poruch a dostatečné délky, shromážděny dostupné technické informace o stávajícím systému, nastudovány možné způsoby řízení vytápění, vytvořen model systému pomocí Subspace metod. Na základě získaných poznatků byl navrhnut prediktivní regulátor (MPC), který počítá kvadraticky optimální řízení na konečném horizontu predikce. Vše bylo implementováno v prostředí Scilab a otestováno na řídicím průumyslovém počítači. Během zkoušek nedošlo k žádným vážným problémům. Systém se jevil jako provozuschopný a vhodný pro řízení vytápění školní budovy.