Dp 336 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:10, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Posunování pólů kvadratickým kritériem

Autor: Cigler Jiří

Diplomové práce 2009

336 dp.gif

Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika výsledného obvodu, která je dána polohou jeho pólù. Souvislost mezi váhovými maticemi kvadratického kritéria a polohou pólù optimálního regulaèního obvodu není zřejmá ani jednoznačná. V této práci bude uveden postup, jak pro požadovanou sadu pólù uzavřené smyčky zvolit váhové matice tak, abychom dosáhli posunutí pólù otevřené smyčky do zvolené polohy. Postup je iterativní, dochází vždy k posunutí jednoho reálného nebo dvojice komplexnì sdružených pólù. Ostatní póly zùstanou v pùvodní poloze. Požadovaná poloha posunovaného pólu není libovolná. Budou uvedeny matematické předpisy vyjad řující jednotlivá omezení, na několika příkladech bude ukázán tvar omezení. Výsledný zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.