Bp 193 cz

From DCEwiki
Revision as of 06:40, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

PLC riadenie modelu technologického procesu

Autor: Jozef Fetterik

Bakalářské práce 2008

193.jpg

Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je rekonštrukcia staršieho fyzikálneho modelu, ktorý je využívaný vo výučbe teórie riadenia. Model predstavuje systém spojených nádrží s riadením výšky hladiny. Základom mechanickej časti sú dve zubové čerpadlá, ktoré čerpajú vodu zo zásobnej nádrže do dvoch valcov. Oba valce sú navzájom prepojené ventilom. Z každého valca zároveň vedú výpustné ventily do zásobnej nádrže. Model je možné riadiť buď programovateľným automatom SLC 500, analógovým počítačom Meda alebo osobným počítačom z Matlabu pomocou Real-Time toolboxu. Model tiež umožňuje ručné ovládanie. Bola vypracovaná identifikácia systému s matematickým popisom a vytvorené vzorové programy pre riadenie. V závere práce sú uvedené zadania úloh pre študentov.