Bp 169 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:45, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Operační systémy PikeOS a LINUX

Autor: Michal Hrouda

Bakalářské práce 2008

V této bakalářské práci je popsán operační systém Linux a s ním související produkt PikeOS firmy Sysgo, provozovaný na modulu s procesorem Freescale MPC5200. V první části jsem se zaměřil na samotný procesorový modul, zatímco v následujících na samotné systéemy Linux a PikeOS, jejich popis a způsob kompilace a konfigurace pro uvedený modul.

  • Hrouda Michal, email: hroudm1@fel.cvut.cz