České Vysoké Učení Technické v Praze | Fakulta Elektrotechnická | Katedra řídicí techniky EN | CZ

Otázky a odpovědi

1. Je dovoleno, aby robot mimo hraniční pásmo položil v průběhu soutěže zábrany?

Zábrany či jiné současti, které jsou před začátkem souboje umístěny na robotu (nic jiného není dovoleno umísťovat na soutěžní plochu), jsou považovány za jeho součást po celou dobu souboje. Pravidla nedovolují, aby robot měl větší rozměry než 40 x 40 cm. Z tohoto pravidla je možné požádat o výjímku. Pro mobilní zábrany, které jsou umístěny před začátkem souboje na robotu (půdorys 40 x 40 cm) a umístěné během souboje mimo hraniční pásmo, budeme tuto výjímku povolovat.

2. Je dovoleno, aby míček ve skladu se nedotýkal desky (soutěžního plánu)?

Ano, je možné mít míček na korbě či něčem podobném. Ve skladu se nachází míček pokud je v něm větší část jeho objemu. Pro posouzeni v případě, že míček neleží na desce se za hranici skladu považuje plocha vzniklá rozšířením hranice skladu kolmo vzhůru.

3. Je možné použít z LEGO sestav modrý a červený míček v soutěži?

Ano, je to možné, ale pouze jako součást robota s tím, že tyto míčky se nezapočítají do výsledného součtu.

4. V pravidlech je uvedeno: Po přípravě soutěžící umístí svého robota na libovolné místo na své polovině soutěžní plochy, nejvíce však do vzdálenosti 150mm od středu osy navigační linie. Potřebovali bychom upřesnit, jak se bude vzdálenost 150mm měřit, zda od středu navigační linie k nejvdálenějšímu bodu půdorysu robata nebo stačí, aby alespoň nějaká část robota této vzdálenosti vyhovovala (bližší hrana půdorysu k navigační linii)?

Stačí, aby alespoň okraj půdorysu robotu zasahoval do vzdálenosti 150mm od navigační čáry. Jinými slovy, že půdorys robotu musí mít neprázdný průnik s pásmem definovaným 150mm na obě strany navigační linie. Současně ale žádný střed míčku na ploše nesmí být v konvexním obalu půdorysu robotu.