Difference between revisions of "ddjvu (DjVuLibre)"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Rozsah exportovaných stránek)
m (Volba exportované vrstvy)
Line 43: Line 43:
  
 
===== Volba exportované vrstvy =====
 
===== Volba exportované vrstvy =====
;-mode : Určuje s jakou vrstvou DjVu souboru se má při dekódování pracovat:
+
;-mode : Určuje s jakou obrazovou vrstvou DjVu souboru se má při dekódování pracovat:
:: '''color''' (default) na výstupu byde plnobarevný obraz
+
:: '''color''' (default) na výstupu bude plnobarevný obraz
:: '''black''' vyexportuje černobílou kresbu
+
:: '''black''' bude exportovat pouze černobílou kresbu
:: '''mask''' bude se exportovat pouze bitonální maska
+
:: '''mask''' bude pracovat pouze s bitonální maskou
:: '''foreground''' vyexportuje pouze vrstvu popředí
+
:: '''foreground''' použije pouze vrstvu popředí
:: '''background''' vyexportuje pouze vrstvu pozadí
+
:: '''background''' použije pouze vrstvu pozadí
  
 
===== Volba která ovlivňuje kvalitu exportovaného obrazu =====
 
===== Volba která ovlivňuje kvalitu exportovaného obrazu =====

Revision as of 12:53, 21 December 2017

« c44
Obsah
djvm »

Dekodér DjVu souborů, jehož výstupem je bitmapový soubor dekódované obrazové vrstvy.

Umožňuje na základě předaných voleb dekódovat nejenom celý DjVu dokument, ale i vybranou parametricky definovanou část obrazové vrstvy, takže se dá využít i k vytvoření jednoduché čtečky DjVu souborů.

Použití ddjvu

ddjvu [ -format=formát_výstupu ] [ volby ] [ vstupní_djvu_soubor ] [ výstupní_soubor ]

Pokud není jméno výstupního souboru uvedeno, nebo je-li místo něj uvedená pomlčka (-) je výstup automaticky přesměrován na standardní výstup, který lze pomocí roury předat k dalšímu zpracování.

Upozornění To však neplatí pro všechny výstupní formáty. Při exportu do PDF nebo TIFFu musí být uvedeno jméno výstupního souboru vždy.

Výhodou ddjvu je, že může přijímat vstupní data přes rouru (|). V takovém případě je třeba místo cesty ke vstupnímu DjVu souboru uvést pomlčku (-).

Podporované výstupní formáty
-format 
Pokud není tato volba uvedena vůbec, dekóduje ddjvu pouze první stránku předaného dokumentu, s výchozím nastavením volby -scale=100. Jinak jsou podporovány následující formáty:
pbm výstupem bude černobílý obraz ve formátu PBM
pgm výstup bude ve stupních šedi, ve formátu PGM
ppm výstup bude v indexovaných barvách, ve formátu PPM
pnm výstup bude v RGB barvách, ve formátu PNM
rle proudový výstup v RLE formátu (viz csepdjvu)
tiff výstup lze uložit pouze do multipage souboru, která bude ve formátu TIFF
pdf výstup lze uložit pouze do vícestránkového souboru, který bude ve formátu PDF
Rozsah exportovaných stránek
-page 
Pokud není specifikován rozsah stránek, jsou postupně dekódovány všechny stránky dokumentu, a jako proud dat zapsány do výstupního souboru. Rozsah stránek lze specifikovat buď konkrétními pořadovými čísly požadovaných stránek, oddělených čárkami, či případně rozsahem, kdy je pořadové číslo stránky kterou má rozsah začínat následováno pomlčkou a pořadovým číslem stránky, kterou má příslušný rozsah končit.
Poznámka Je-li rozsah uveden obráceně (tj. vyšší číslo následuje nižší), budou stránky exportovány v obráceném pořadí
-eachpage 
Je-li uvedena tato volba, nebudou všechny stránky uoženy do jednoho souboru, ale rozděleny do samostatných souborů. Ty budou pojmenovány a očíslovány dle specifikace %d v názvu cílového souboru. Specifikace pro %d je podobná jako při použití příkazu printf Viz příklad:
Poznámka
 ddjvu -format=rle -page=4-12 -eachpage soubor%04d.rle

Výstupem budou vyexportované stránky 4 až 12, kdy jména osmi cílových souborů budou:

soubor0004.rle, … až … , soubor0012.rle
-skip 
Tato volba potlačí výchozí chování dekodéru v případě, kdy narazí na poškozenou DjVu stránku. Za normálních okolností se proces zpracování přeruší. Při této volbě se poškozená stránka přeskočí, a zpracování pokračuje další stránkou DjVu dokumentu.
Volba exportované vrstvy
-mode 
Určuje s jakou obrazovou vrstvou DjVu souboru se má při dekódování pracovat:
color (default) na výstupu bude plnobarevný obraz
black bude exportovat pouze černobílou kresbu
mask bude pracovat pouze s bitonální maskou
foreground použije pouze vrstvu popředí
background použije pouze vrstvu pozadí
Volba která ovlivňuje kvalitu exportovaného obrazu
-quality 
Nastavení výstupní kvality exportovaného obrazu dává smysl pouze v případě výstupu do souborů ve formátu TIFF a PDF.
Volby které ovlivňují parametry exportovaného obrázku
-n 
Na místě n může být uvedena celočíselná hodnota, v rozmezí od 1 do 12, kterou lze ovlivnit přepočet rozměru výstupního obrázku, vůči rozměru původního DjVu dokumentu. Hodnota -1 tedy znamená, že velikost obrázku na výstupu bude stejná jako byla velikost DjVu dokumentu. Alternativně lze místo tohoto zápisu použít volbu -subsample=n.
-scale 
Nastavuje relativní zvětšení (či zmenšení) obrazu vůči rozlišení nastavenému v rámci DjVu dokumentu. Je-li kupř. uvedena hodnota 100, bude výsledek odpovídat zobrazení obrazu na zobrazovacím zařízení (displeji), který má 100 dpi.
-size 
Určuje rozměry WxH výstupního obrazu. Pokud nemá být striktně dodržen poměr stran, je třeba uvést také volbu -aspect=no.
-aspect 
Hodnotou této volby může být buď yes (výchozí hodnota), nebo no. V podstatě se tak dá jednoznačně najevo, jestli se má při přepočtu velikosti exportovaného obrazu zachovat poměr stran, nebo ne.
Specifikace vybraného segmentu
-segment 
Vypreparování výřezu z celé vyrenderované stránky je zbytečně zdlouhavá operace, kterou lze obejít určením konkrétního segmentu, určeného souřadnicemi levého dolního rohu (bod nula je u DjVu dokumentů v levém dolním rohu stránky) X a Y a šířkou a výškou vybrané oblasti (WxH). Tyto parametry se volbě předají ve formátu: WxH+X+Y
ddjvu -format=pbm -page=4 -segment=100x100+400+600 -mode=black -size=800x800 -aspect=no vyrez.pbm

Výstupem tohoto příkazu bude bude vyseparovaná černobílá oblast o velikosti 400x600 pixelů, ze strany 4, která se nachází 100 pixelů od levého a spodního okraje. Deformovaná do černobílého čtverce o straně 800 pixelů. Pokud by parametr -aspect uveden, nebo měl hodnotu yes, byla by zvětšený a zbylí oblast cílového obrázku vyplněna (bílou, nebo černou?) barvou.