Dp 449 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:40, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik

Autor: Necid Josef

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Práce pojednává o bezpečnosti strojních zařízení. V práci jsou definovány nejdůležitější pojmy bezpečnosti strojů definované v normě ČSN EN 61508, využití této normy a popis jednotlivých kroků pro její splnění. Dále je uvedena krátká specifikace s bezpečnostního protokolu openSAFETY. Praktickou částí práce je riziková analýza, návrh a realizace bezpečnostních opatření pro dvě rozdílné strojní zařízení. Jedním ze zařízení je model Žonglér, stroj Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a druhým zařízením je CNC pálicí a vrtací stroj společnosti Vanad 2000 a.s. Práce dále obsahuje případovou studii na zabezpečení visuté lanové dráhy.


Dp 2011 necid josef.pdf
Dp 2011 necid josef.pdf