Dp 404 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:34, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řídicí systém vybraných částí cementárny[edit]

Autor: Peter Nanky


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tento projekt sa zaoberá návrhom a tvorbou riadiaceho systému cementární. Hlavným prínosom praktickej časti tohto projektu je vytvorenie funkčného riadiaceho systému pre zvolené technologické časti dvoch cementární, založeného na štandardoch Siemens PCS 7 a CEMAT. Táto práca vytvára základný prehľad obecného technologického procesu výroby cementu a popisuje funkciu riadiaceho systému pre zvolené technologické časti. Primárne sa práca zaoberá špecializovanými neštandardnými funkciami a riešeniami použitými počas vývoja tohto riadiaceho systému.Dp 2010 nanky peter.pdf