Dp 402 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:34, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rekonstrukce řezů objekty z ultrazvukových fázových polí[edit]

Autor: Jan Libosvár


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

402 fig.gif

Diplomová práce pojednává o problematice nedestruktivního testování materiálů. Jedna z metod detekce vad je ultrazvuková defektoskopie. V práci je popsána technika testování pomocí ultrazvukových fázových polí, zejména moderní metoda zvaná sampling phased array. Dále je uvedeno, jak se modelují parametry elementu fázového pole, což je využito v praktické části diplomové práce. Následně jsou popsány metody zpracování dat z ultrazvukových fázových polí.

V praktické části je v programu Matlab realizována metoda zpracování ultrazvukových signálů. Metoda je aplikována na data, získaná simulací generování dat metodou full matrix capture. Metody generování a zpracování dat jsou urychleny pomocí paralelního zpracování dat na GPU. Nakonec je funkce použité metody ověřena na reálných signálech z dodaného ultrazvukového zařízení.


Dp 2010 libosvar jan.pdf