Dp 369 cz

From DCEwiki
Revision as of 17:11, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Waveletové báze

Autor: Váňa Zdeněk

Diplomové práce 2009

369 dp.gif

Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci, která rozebírala waveletovou transformaci na prostoru 2(ZN). Zde je detailně zpracována teorie waveletu na prostorech 2(Z) a L2(R). Dále je zde zpracována obecná teorie koster včetně koster waveletových a teorie Rieszových bází.

V praktické části se zaobírám zpětnou rekonstrukcí signálu analyzovaného neortonormálním systémem pomocí Důn-Schaeérova algoritmu jak teoreticky, tak i prakticky. Snažímm se obejít nereálné výpočty a porovnávám praktické výsledky s teoretickými. U čtenáře této práce se předpokládé alespoň základní znalost lineární algebry v rozsahu standardního jednosemestrálního kurzu.