Dp 348 cz

From DCEwiki
Revision as of 20:53, 25 March 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Modul pro �ízení podlahového vytáp�ní

Autor: Kašpárek Martin

Diplomové práce 2009

Tato práce se zabývá návrhem modulu pro �ízení podlahového vytáp�ní, které je sou�ástí v�tšího systému inteligentního vytáp�ní budov. V teoretické �ásti jsou popsány výhody a nevýhody podlahového vytáp�ní, komunika�ní protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148, teplotní senzory a IRC regulace. Praktická �ást se zabývá popisem jednotlivých �ástí schématu, návrhem desky plošných spoj� a frézováním krabi�ky. Sou�ástí práce je také implementace základního software. Aplikace je navržena pro �ízení osmi termoelektrických hlavic na základ� informací z teplotních senzor� a dalších informací získaných od ostatních za�ízení komunikující po sb�rnici RS-485 pomocí komunika�ního protokolu uLAN.