Diplomové práce 2009

From DCEwiki
Revision as of 15:50, 26 May 2010 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
314 Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů Remote Management, Control and Tarification Measurement of

Distribution PDR Cabinets

Dp_314_cz Dp_314_en
315 Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies Dp_315_cz Dp_315_en
316 Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS Dp_316_cz Dp_316_en
317 Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 Safety Functions for Simatic S7 Dp_317_cz Dp_317_en
318 Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab Dp_318_cz Dp_318_en
319 Novák Martin Záznamník dat pro RS-232 Data Logger for RS-232 Dp_319_cz Dp_319_en
320 Cendelín Rostislav Měření regulace teplot pro indukční ohřev Temperature Measurement and Control for Induction Heating Dp_320_cz Dp_320_en
321 Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu Interface for a Time-Tabling Tool Dp_321_cz Dp_321_en
322 Bittner Jiří Vzducholoď – základní řízení Airship - Basic Control Dp_322_cz Dp_322_en
323 Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor Ultrasonic Underwater Communicator Dp_323_cz Dp_323_en
324 Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli Adaptive Observer Based Controller Dp_324_cz Dp_324_en
325 Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů System for Models Presentation Dp_325_cz Dp_325_en
326 Štola Jakub Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System Dp_326_cz Dp_326_en
327 Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit Dp_327_cz Dp_327_en
328 Lembacher Tomáš Portálový jeřáb Full-Portal Crane Dp_328_cz Dp_328_en
329 Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks LonWorks Protocol Implementation Dp_329_cz Dp_329_en
330 Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy Automatic Traffic Counter Dp_330_cz Dp_330_en
331 Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller Dp_331_cz Dp_331_en
332 Ton Ondřej Orientace v prostoru Orientation in space Dp_332_cz Dp_332_en
333 Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny Quadruple-tank Process Control Dp_333_cz Dp_333_en
334 Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů Remote Call of Optimization Tools Dp_334_cz Dp_334_en
335 Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů Self-Learning Controller Design Dp_335_cz Dp_335_en
336 Cigler Jiří Posunování pólů kvadratickým kritériem Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization Dp_336_cz Dp_336_en
337 Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu Tracking and prediction of energy consumption in a technological process Dp_337_cz Dp_337_en
338 Dvořák Michal Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s. Dp_338_cz Dp_338_en
339 Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform Dp_339_cz Dp_339_en
340 Hamáček Lukáš RTW Target for Linux with CANopen Support RTW target pro Linux s podporou CANopen Dp_340_cz Dp_340_en
341 Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy Application of Flow Theory in the Transport Networks Dp_341_cz Dp_341_en
342 Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix Dp_342_cz Dp_342_en
343 Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control Dp_343_cz Dp_343_en
344 Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) Active Suspension Control Using H(infinity) Dp_344_cz Dp_344_en
345 Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements Dp_345_cz Dp_345_en
346 Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Design of the converter into scanning head Dp_346_cz Dp_346_en
347 Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů Modelling and Control Tunnel Pasteurizers Dp_347_cz Dp_347_en
348 Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění Module for Control of Underfloor Heating Dp_348_cz Dp_348_en
349 Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy Building Heating Control Dp_349_cz Dp_349_en
350 Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci Visualisation Environment for Building Automation Dp_350_cz Dp_350_en
351 Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost Control System for Prezentation Room Dp_351_cz Dp_351_en
352 Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy Dispatcher Support System for Power Balance Control Dp_352_cz Dp_352_en
353 Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) Dp_353_cz Dp_353_en
354 Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II. Dp_354_cz Dp_354_en
355 Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System Dp_355_cz Dp_355_en
356 Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy Building Heating System Modeling Dp_356_cz Dp_356_en
357 Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN Components for Home Automation with uLAN Bus Dp_357_cz Dp_357_en
358 Papík Přemysl Snímač zákalu Cloudiness Sensor Dp_358_cz Dp_358_en
359 Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů Risk Analysis of Tunnels Dp_359_cz Dp_359_en
360 Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication Dp_360_cz Dp_360_en
361 Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 Dp_361_cz Dp_361_en
362 Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio Dp_362_cz Dp_362_en
363 Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku Data Processing and Visualization for a Model Helicopter Dp_363_cz Dp_363_en
364 Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control Dp_364_cz Dp_364_en
365 Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine Dp_365_cz Dp_365_en
366 Tepřík Otakar Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON Technological Process Model Control Using PLC OMRON Dp_366_cz Dp_366_en
367 Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu Advanced Control of Portable Crane Dp_367_cz Dp_367_en
368 Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP Motion Control Over Profibus DP Dp_368_cz Dp_368_en
369 Váňa Zdeněk Waveletové báze Wavelet analysis Dp_369_cz Dp_369_en
370 Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02 Dp_370_cz Dp_370_en
371 Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes Dp_371_cz Dp_371_en
372 Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor Dp_372_cz Dp_372_en
373 Joshy Madathiparambil Jose Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS

integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Dp_373_cz Dp_373_en