Difference between revisions of "Diplomové práce 2009"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 111: Line 111:
 
|| Design of the converter into scanning head || [[ dp_346_cz ]] [[ dp_346_en ]]  
 
|| Design of the converter into scanning head || [[ dp_346_cz ]] [[ dp_346_en ]]  
 
|-
 
|-
| 347 || Jonáš Pavel || [[ Modelování a řízení tunelových pasterizátorů ]]||Media:Dp_2009_jonas_pavel.pdf | Modelling and Control Tunnel Pasteurizers
+
| 347 || Jonáš Pavel || [[ Modelování a řízení tunelových pasterizátorů ]] || [[Media:Dp_2009_jonas_pavel.pdf | Modelling and Control Tunnel Pasteurizers
 
||  [[ dp_347_cz ]] [[ dp_347_en ]]  
 
||  [[ dp_347_cz ]] [[ dp_347_en ]]  
 
|-
 
|-

Revision as of 15:50, 5 May 2010

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
314 Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů Remote Management, Control and Tarification Measurement of

Distribution PDR Cabinets

dp_314_cz dp_314_en
315 Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies dp_315_cz dp_315_en
316 Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS dp_316_cz dp_316_en
317 Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 Safety Functions for Simatic S7 dp_317_cz dp_317_en
318 Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab dp_318_cz dp_318_en
319 Novák Martin Záznamník dat pro RS-232 Data Logger for RS-232 dp_319_cz dp_319_en
320 Cendelín Rostislav Měření regulace teplot pro indukční ohřev Temperature Measurement and Control for Induction Heating dp_320_cz dp_320_en
321 Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu Interface for a Time-Tabling Tool dp_321_cz dp_321_en
322 Bittner Jiří Vzducholoď – základní řízení Airship - Basic Control dp_322_cz dp_322_en
323 Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor Ultrasonic Underwater Communicator dp_323_cz dp_323_en
324 Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli Adaptive Observer Based Controller dp_324_cz dp_324_en
325 Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů System for Models Presentation dp_325_cz dp_325_en
326 Štola Jakub Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System dp_326_cz dp_326_en
327 Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit dp_327_cz dp_327_en
328 Lembacher Tomáš Portálový jeřáb Full-Portal Crane dp_328_cz dp_328_en
329 Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks LonWorks Protocol Implementation dp_329_cz dp_329_en
330 Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy Automatic Traffic Counter dp_330_cz dp_330_en
331 Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller dp_331_cz dp_331_en
332 Ton Ondřej Orientace v prostoru Orientation in space dp_332_cz dp_332_en
333 Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny Quadruple-tank Process Control dp_333_cz dp_333_en
334 Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů Remote Call of Optimization Tools dp_334_cz dp_334_en
335 Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů Self-Learning Controller Design dp_335_cz dp_335_en
336 Cigler Jiří Posunování pólů kvadratickým kritériem Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization dp_336_cz dp_336_en
337 Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu Tracking and prediction of energy consumption in a technological process dp_337_cz dp_337_en
338 Dvořák Michal Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s. dp_338_cz dp_338_en
339 Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform dp_339_cz dp_339_en
340 Hamáček Lukáš RTW Target for Linux with CANopen Support RTW target pro Linux s podporou CANopen dp_340_cz dp_340_en
341 Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy Application of Flow Theory in the Transport Networks dp_341_cz dp_341_en
342 Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix dp_342_cz dp_342_en
343 Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control dp_343_cz dp_343_en
344 Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) Active Suspension Control Using H(infinity) dp_344_cz dp_344_en
345 Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements dp_345_cz dp_345_en
346 Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Design of the converter into scanning head dp_346_cz dp_346_en
347 Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů [[Media:Dp_2009_jonas_pavel.pdf | Modelling and Control Tunnel Pasteurizers dp_347_cz dp_347_en
348 Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění Module for Control of Underfloor Heating dp_348_cz dp_348_en
349 Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy Building Heating Control dp_349_cz dp_349_en
350 Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci Visualisation Environment for Building Automation dp_350_cz dp_350_en
351 Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost Control System for Prezentation Room dp_351_cz dp_351_en
352 Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy Dispatcher Support System for Power Balance Control dp_352_cz dp_352_en
353 Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) dp_353_cz dp_353_en
354 Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II. dp_354_cz dp_354_en
355 Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System dp_355_cz dp_355_en
356 Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy Building Heating System Modeling dp_356_cz dp_356_en
357 Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN Components for Home Automation with uLAN Bus dp_357_cz dp_357_en
358 Papík Přemysl Snímač zákalu Cloudiness Sensor dp_358_cz dp_358_en
359 Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů Risk Analysis of Tunnels dp_359_cz dp_359_en
360 Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication dp_360_cz dp_360_en
361 Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 dp_361_cz dp_361_en
362 Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio dp_362_cz dp_362_en
363 Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku Data Processing and Visualization for a Model Helicopter dp_363_cz dp_363_en
364 Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control dp_364_cz dp_364_en
365 Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine dp_365_cz dp_365_en
366 Tepřík Otakar Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON Technological Process Model Control Using PLC OMRON dp_366_cz dp_366_en
367 Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu Advanced Control of Portable Crane dp_367_cz dp_367_en
368 Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP Motion Control Over Profibus DP dp_368_cz dp_368_en
369 Váňa Zdeněk Waveletové báze Wavelet analysis dp_369_cz dp_369_en
370 Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02 dp_370_cz dp_370_en
371 Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes dp_371_cz dp_371_en
372 Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor dp_372_cz dp_372_en
373 Joshy Madathiparambil Jose Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS

integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

dp_373_cz dp_373_en