Bp 287 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Teplotní čidla

Autor: Tokar Daniel

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Práce se primárně zabývá výběrem optimálního snímače teploty pro řízení ohřevu teplé vody ve výměníkové stanici, která trvale zásobuje určitou část sídliště teplou vodou. Snímače jsou vybírány z konkrétních průmyslových kovových odporových snímačů s platinovými a niklovými čidly. Optimalizační kritéria, na jejichž základě jsou snímače vícekriteriálně voleny, jsou pořizovací cena, časová odezva a nejistota měření snímače. Dalším cílem práce je návrh parametrů regulátoru řídicího systému, který řídí celý proces ohřevu. Konkrétní parametry regulátoru nakonec zvoleny nebyly z důvodu značného omezení experimentů z důvodu nutnosti trvalého běhu výměníkové stanice. Práce dále popisuje optimální snímač, který by umožnil přesnější regulaci teploty vody pro koncové spotřebitele, pokud by jím byl stávající snímač nahrazen.

Bp 2009 tokar daniel.pdf