Bp 213 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:14, 8 March 2014 by Sojkam1 (talk | contribs) (Automatické doplnění odkazu na PDF)
Jump to: navigation, search

Monitorování městské dopravy pomocí plovoucích vozidel

Autor: Marek Riedel

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

213 bp.gif

Zber GPS dát z dopravy pomocou plávajúcich vozidiel. Plávajúce vozidlá sú vozidlá, ktoré jazdia v mestskej doprave a v pravidelných intervaloch zaznamenávajú svoju GPS pozíciu. Takýto záznam a odoslanie GPS polohy umožňuje aj použité zariadenie POSITRA GC 072 240F firmy LEVEL. Tieto namerané pozície sa odosielajú na server, kde sa uložia. Dáta sa následne vyhodnocujú a určuje sa z nich stav dopravy v meste. Moja práca sa zaoberá iba zberom a ukladaním nameraných dát.