Bp 207 cz

From DCEwiki
Revision as of 08:35, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Podpora návrhu číslicových regulátorů

Autor: Jan Martinec

Bakalářské práce 2008

Tato práce se zabývá implementací několika druhů číslicových regulátorů a Kalmanova filtru v programovacím jazyce C a to jak v klasickém binární reprezentaci čísel formátu plovoucí řádové čárky, tak i ve formátu pevné řádové čárky. Významná pozornost je věnována právě formátu pevné řádové čárky z důvodu jeho nepříliš velkého rozšíření v aplikacích číslicové techniky a implementaci knihovny jazyka C pro práci s aritmetikou tohoto formátu.

Cílem práce je navrhnout číslicové algoritmy pro obecně použitelnou formu regulátoru se dvěma stupni volnosti a filtrací vstupu, modifikovanou verzi PID regulátoru a obecného Kalmanova filtru a především pak ukázat vliv použití formátu pevné řádové čárky na průběhy regulace a filtrace. K účelům testování navržených algoritmů jsou kromě jiných prostředků použity tzv. systémové funkce poskytované programem Matlab, jejichž problematice je věnována také podstatná část této práce.