Difference between revisions of "Bp 188 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
=Modelov´an´ı syst´emu ˇr´ızen´ı polohy plazmatu v tokamaku COMPASS=
+
=Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS=
  
 
'''Autor:''' Radek Beňo  
 
'''Autor:''' Radek Beňo  
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
  
Termojadern´e sluˇcov´an´ı v tokamac´ıch je nadˇejn´ym energetick´ym zdrojem tohoto tis´ıcilet´ı,
+
Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí,
pokud se podaˇr´ı uspokojivˇe vyˇreˇsit mnoh´e zb´yvaj´ıc´ı fyzik´aln´ı a technologick´e probl´emy.
+
pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbabývajici fyzikální a technologické problémy.
Jedn´ım z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatick´eho sloupce v
+
Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v
pr°ubˇehu v´yboje, jeˇz se mˇen´ı v d°usledku nejr°uznˇejˇs´ıch plazmatick´ych nestabilit.
+
průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit.
Obsahem prvn´ı ˇc´asti t´eto bakal´aˇrsk´e pr´ace je sestaven´ı modelu vertik´aln´ı polohy plaz-
+
Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plaz-
matu v tokamaku COMPASS a jeho ˇr´ızen´ı. Nejdˇr´ıve pr´ace seznamuje s probl´emem nesta-
+
matu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nesta-
bility vertik´aln´ı polohy plazmatick´eho sloupce, kter´a je zp°usobena poloid´aln´ımi obvody
+
bility vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody
pro tvarov´an´ı plazmatu. Tyto obvody zp°usobuj´ı nesymetrick´e p°usoben´ı sil na plazma pˇri
+
pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při
v´yboji, kter´e nut´ı plazma opustit rovnov´aˇznou polohu. D´ale je postupnˇe namodelov´an cel´y
+
výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý
syst´em vertik´aln´ı polohy plazmatu, d°uraz je pˇritom kladen na napˇet’ov´y zesilovaˇc, jehoˇz
+
systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož
dynamick´e vlastnosti jsou upraveny proudovou zpˇetnou vazbou, a na regul´ator vnˇejˇs´ı
+
dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika
smyˇcky. Zde se jako nejlepˇs´ı jev´ı PD regul´ator, kter´y byl zkouˇsen navrhov´an nˇekolika
+
způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování.
zp°usoby. U obou regul´ator°u je pops´ana metodika jejich seˇrizov´an´ı.
+
Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech
Druh´a ˇc´ast pr´ace je zamˇeˇrena na v´ypoˇcet vlastn´ıch a vz´ajemn´ych indukˇcnost´ı vˇsech
+
poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hod-
poloid´aln´ıch obvod°u tokamaku COMPASS. Tato ˇc´ast m´a za ´ukol pˇredevˇs´ım ovˇeˇrit hod-
+
noty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii.
noty indukˇcnost´ı poloid´aln´ıch obvod°u zapojen´ych pˇri provozu tokamaku ve Velk´e Brit´anii.
+
Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé
Jelikoˇz je ale zapojen´ı poloid´aln´ıch obvod°u v Praze ponˇekud pozmˇenˇeno, liˇs´ı se i nˇekter´e
+
výsledné hodnoty.
v´ysledn´e hodnoty.
 

Revision as of 20:49, 23 April 2010

Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS

Autor: Radek Beňo

Bakalářské práce 2008

Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí, pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbabývajici fyzikální a technologické problémy. Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit. Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plaz- matu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nesta- bility vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování. Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hod- noty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii. Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé výsledné hodnoty.