Bp 176 cz

From DCEwiki
Revision as of 02:00, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Senzory pro malé mobilní roboty

Autor: Milan Navrátil

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

V bakalářské práci je popsáno rozšíření robota pro robotický fotbal o senzorickou část, která robotovi umožňuje autonomní pohyb po prostoru, aniž by narážel do překážek. To je realizováno pomocí senzoru vzdálenosti Sharp GP2D12, který pracuje v rozsahu 10 až 80cm pro detekovatelnost předmětu. Dále umožňuje robotovi při jízdě sledovat černou čáru nakreslenou na podlaze. To mu umožňuje trojice odrazových senzorů QRD1114. Robot byl převzat z dřívějšího projektu a rozšířen o hardwarovou část a o programové vybavení. V textu práce jsou popsány jednotlivé registry A/D převodníku mikrokontroléru H8S/2638. Součástí práce je návrh elektronického obvodu včetně kompletního návrhu senzorické desky plošných spojů, na kterém jsou senzory umístěny. Programová část této práce je psaná v programovacím jazyce C. Je vytvořen řídící program, který zadané úkoly pohybu robota realizuje.

Bp 2008 navratil milan.pdf